Новини

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДАННЯ КНИГИ “Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління”

Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління

Актуальність теми. За умов стратегічного поступу та інтеграції України до загальноєвропейських і світових цінностей, особливого значення набуває формування прогресивного світогляду населення, позбавлення його від застарілих стереотипів мислення шляхом здобуття новітніх знань у контексті загальнолюдських пріоритетів життєзабезпечення. Лише в такому разі суспільно-економічні, громадсько-політичні, культурно-освітні, духовно-патріотичні та інші процеси в Україні набудуть реального, інтенсивного й результативного змісту.

Перш за все це стосується системи державного управління, органів самоврядування всіх рівнів, структур громадянського суспільства, систем правопорядку та забезпечення здоров’я, прав і свобод населення. Вони потребують оновлення знань і удосконалення компетенцій, які б допомогли в ефективному керуванні й оперуванні потоками інформаційних ресурсів задля реалізації поставлених цілей.

Актуальним і пріоритетним завданням для науки, освіти та просвітництва є забезпечення працівників державно-управлінського апарату, органів місцевого самоврядування, мережі громадських організацій, інфраструктури господарського комплексу, професійної сфери підготовки кадрів сучасними науково-методичними і навчально-практичними матеріалами, літературою словниково-енциклопедичного спрямування. Відсутність такого роду видань у практиці часто призводить до фахових непорозумінь і правого нігілізму, різних тлумачень однозначних положень і подій в господарській, громадській, політичній і судочинній практиці. Це звужує нашу термінологію, гальмує розвиток національної, освіти й культури, а також знижує інтелектуальний потенціал суспільства та нівелює імідж України в глобальному просторі.

З огляду на вище зазначене, авторським колективом у складі відомих діячів, які здійснили низку високопрофесійних енциклопедичних видань із різних проблем економіки, бізнесу, права, екології, державного управління, житлово-комунального господарства та ін., завершується робота над книгою «Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління». Опрацьовані вітчизняні видання і наукові розробки, закони і законодавчі матеріали, постанови та інші документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, вивчена відповідна вітчизняна практика та публікації зарубіжних видань.

Форма і зміст роботи. У книзі міститиметься близько 10-12 тисяч найбільш вживаних економічних, юридичних, екологічних, політичних, геополітичних, управлінських, соціальних і дотичних до них термінів, які є поширеними у різних сферах управління: державного, муніципального, самоврядного, громадського, освітнього, культурного тощо. Зокрема, у книзі будуть висвітлені поняття і тлумачення українською мовою широкого кола визначень, слів і словосполучень із теоретичних, прикладних і дотичних термінів державного управління, місцевого самоврядування. Це комплексне наукове видання буде призначене для керівників і працівників апарату державного й муніципального управління, працівників громадських установ, спеціалістів, працівників виробничої і невиробничої сфер, фінансистів, банкірів, підприємців, науковців, студентів.

Зміст роботи відповідатиме загальноприйнятим нормам і стандартним положенням, нормам вітчизняного і міжнародного права, які закріпились при здійсненні видань словниково-енциклопедичного характеру з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Розділи книги: «Територіальний поділ і адміністративне управління України», «Державна стратегія та політика», «Законодавство та нормативно-правове забезпечення», «Громадянське суспільство і громадське самоврядування», «Муніципальне і місцеве управління», «Економіка, господарство, підприємництво«», «Інновації та інвестиції», «Екологія і збалансований розвиток», «Культура, освіта, побут, традиції».

Структура книги – абеткова гніздова. Цим надається можливість читачеві в короткий час знайти необхідний термін та його тлумачення. Заголовні слова будуть висвітлені великими літерами. Статті скрадатимуться зі слова-заголовка, етимологічної довідки та дефініції, визначення. Особливо важливі статті будуть мати розгорнуте тлумачення. В кожному розділі терміни будуть розміщені в алфавітному порядку. Застосовуватиметься відповідна система посилань. В окремих випадках терміни будуть розміщуватися в порядку їх традиційно прийнятого вживання (наприклад, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ). В такому разі (за прямого і зворотного розміщення слів) будуть подані відповідні посилання (наприклад, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ – Див. Державне управління). Упорядники енциклопедії врахують практику й досягнення попередніх видань такого типу, а також зарубіжний досвід і особливості трансформаційної економіки.

Науково-теоретичне, освітнє і практичне значення. В доповнення до наявних поодиноких вузькопрофільних видань сучасної словниково-енциклопедичної літератури, здебільшого російськомовної або механічного перекладу з інших мов, нами запропоноване практично нове комплексне наукове-практичне видання. У разі його здійснення виникає нагода суттєво зменшити недостатність таких розробок у сфері управління, науки, освіти та середовищі громадських ініціатив, суспільних рухів. Цей вкрай необхідний лексичний апарат термінів, понять і словосполучень має усунути наявні суперечності в сучасній управлінській теорії та практиці функціонування державного управління й місцевого самоврядування, а також у державотворчій роботі різних гілок влади, громадських об’єднань, установ і організацій, в науковій і освітніх сферах.

Враховуючи науково-обґрунтовану спрямованість пропонованих матеріалів, логіку їх тлумачення, а також можливості наукового пізнання теоретичної й практичної сутності управлінських процесів і явищ соціально-економічного й політичного характеру, це видання буде відповідати вимогам, що ставляться до науково-методичних розробок такого характеру. Адже воно стане вкрай необхідним як для широкого кола працівників управлінської сфери, органів системи державного та муніципального управління, органів місцевої влади (сільських, міських, районних і обласних рад і адміністрацій), так і викладачів, студентів вищих навчальних, спеціальних і загальноосвітніх закладів.

Науковий керівник проекту,
професор, академік УАН                           Роман Дяків

Leave a Reply